KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri Sorumlusu Bilgisi

Bu metin, ALBER TURİZM OTOMOTİV AYAK.VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işletmemizde çalışan tüm personeli bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, veri sahibinin (çalışan) ve veri sorumlusunun (ALBER TURİZM OTOMOTİV AYAK.VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ya da ALBER TURİZM) hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

ALBER TURİZM ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
• Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, pasaport verileri, çalışma izni kartı;
• İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
• Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası,
• Taşıt verileriniz: Plaka, ruhsat
• Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: ziyaretçi kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları, görüntü kayıtları Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

• Müşterileri çağrılarının cevaplanması
• Araç kaza ve arıza hallerinin kayıt altına alınması, inceleme yapılması
• Tarafı olduğumuz Hukuki uyuşmazlıklar için dava sürecinin yönetimi amacıyla gerekli bilgileri danışman hukuk bürosu ile paylaştığımız haller
• Okul servis hizmetleri kapsamında, ödeme bilgileri ve serviz hizmetlerinin verilebilmesi öğrenci kaydının oluşturulması
• Servis araçlarımızın takibinin yapılması
• Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında Müşteriler tarafından gönderilen özel transfer taleplerinin görüntülenmesi
• Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşteri bilgilerinin araç şoförleri ile paylaşılması
• Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin kişisel verilerinin ulaşım taleplerini işleme almak, talep sahiplerine bilgilendirme yapmak ve ay sonunda fatura mutabakatında talep detaylarına yer vermek amacıyla alınması
• Şahıs şirketleri ile sözleşmesel ilişki kurulması
• Personel servis taşımacılığı hizmetleri kapsamında şirketler ve gerçek kişiler ile yapılan sözleşmelerin ifası amacıyla tedarikçi bilgilerinin hizmet verilen kurum ile paylaşılması
• Gerçek kişiler için fatura ve e- fatura kesilmesi

Çalışan personele yönelik, tüm özlük işlemlerinin yapılabilmesi, şirket insan kaynakları politika ve kurallarının gerçekleştirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile SGK mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel veriler kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, risk yönetim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, pazarlama sırasında kullanılan bilgiler, görsel ve işitsel bilgiler, ve özel nitelikli kişisel veriler (din bilgisi, sağlık bilgileri, adli sicil kaydı) olarak toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler personelin çalıştığı süre boyunca ve işten ayrıldıktan sonra yukarıda belirtilen saklama süreleri boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinde alınmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

İşlenen kişisel veriler; yasal talepler, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi için, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı otaklıklar, tedarikçiler, müşteriler, adli merciler, denetim firmaları, vize merkezleri ve konsolosluklar ile paylaşılmaktadır.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 
• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş¸ olması.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨n korunması için zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Talep ve Başvuru

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik talep ve şikayetlerinizi alberturizmotomotivayakkabi@hs01.kep.tr e-posta adresine kimliğinizi belirtecek şekilde bir e-posta göndererek, “BAĞLAR MAHALLESİ OSMAN PAŞA CADDE NO: 2/ BAĞCILAR İSTANBUL” adresine posta ile dilekçe göndererek aynı adrese elden başvuru formlarını ileterek başvurabilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtile kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. KVKK ile ilgili sorularınız olması halinde alber@alberturizm.com adresine mail atabilirsiniz.

Kişisel Korunması ve Işlenmesi Politikası.pdf
KVKK Başvuru Formu.pdf